Categorie: Boodschap van de Vader

Gebed ter ere van God de Vader (november 2015)


god-the-father-largeGebed ter ere van God de Vader

Zondag 1 november vieren we het feest van Allerheiligen, het is tevens de eerste zondag van de maand november. Wij vestigen uw aandacht op de devotie tot God de Vader. Laten we de voorspraak van alle heiligen inroepen dat de Kerk eens in de liturgie een jaarlijkse feest zal instellen ter ere van God de Vader, in het begin van de maand augustus, zoals de Hemel ons dat bekend gemaakt heeft langs Moeder Eugenia.

Gebed

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,

ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw bescherming.

Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn ziel.

Ik buig neer in nederige dankzegging

en bied U mijn diepe liefde

en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.

Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen.

En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.

Ik houd van U, heilige Vader.

Ik vertroost U in deze tijden, heilige Vader.

Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,

de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon

als verzoening voor de zonden van de wereld

en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

Bezinning

Allerheiligen: ‘Het zegel van de levende God’ (Lezingen: Openb.7,2-14, 1.Joh.3,1-3, Mt.5,1-12)

“Breng geen schade toe aan de aarde noch aan de zee noch aan de bomen, voordat wij de dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben”. Tot hoe lang is dat eigenlijk, of anders gezegd: hoeveel tijd hebben we nog? Want het zegel van de levende God wordt nog steeds getekend op de voorhoofden van leerlingen van Jezus Christus. In de toediening van het Vormsel wordt tot iedere leerling, met apostolisch gezag gezegd: “Ontvangt het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. Nee, de engel is nog niet klaar, er is nog tijd.

Tijd waartoe? Tijd voor bekering. Tijd om ons af te keren van wat Gods toorn oproept. Tijd om de gehoorzaamheid aan God, de volgzaamheid jegens de heilige Geest opnieuw te leren. Want van de getekenden geldt: “hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook”. Zo lang de engel van de Heer door het dienstwerk van de apostelen doorgaat met “de dienstknechten van God” te tekenen met “het zegel van de levende God”, is er nog tijd om weer te worden wat we zijn: “De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend maar, vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God”.

Wat dat inhoudt horen we in het evangelie, waar Jezus de “armen van geest” zalig prijst en tenslotte alle getekenden, heel de Kerk van God, moed inspreekt met deze woorden: “Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt, lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil: verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel”. Er is nog tijd om je te bekeren, niet weg te lopen van een kerk die vervolgd wordt. Niet weg te lopen uit een kerk die beschimpt, vervolgd en lasterlijk van allerlei kwaad wordt beticht omdat zij Jezus volgt. Er is nog tijd…

Vgl.  inspiratiebron:  http://petrusoisterwijk.nl